إسم المقطع
حروف محمدياسين حردان11,857
مولايياسين حردان9,876
أنا وياسينياسين حردان8,177
ميلادكياسين حردان8,139
عشت غربةياسين حردان9,026
فدك فدكياسين حردان8,295
الوطنياسين حردان8,552